Vážený potenciály sponzor!

Asociácia volejbalových rozhodcov (AVR) je dobrovoľnou nezávislou športovou organizáciou, združujúcou fyzické osoby, ktoré majú záujem rozhodovať volejbalové stretnutia v Slovenskej republike. Asociácia vznikla a bola riadne zaregistrovaná v roku 1998.

Asociácia zabezpečuje účasť volejbalových rozhodcov na stretnutiach organizovaných Slovenskou federáciou volejbalu (SFV), prípadne súťažiach organizovaných inými orgánmi, organizáciami, združeniami. Prostredníctvom svojho lektorského zboru zabezpečuje podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie svojich členov formou školení, seminárov, metodických materiálov. AVR tiež vytvára odborné a organizačné podmienky pre členov Asociácie na ich účasť na stretnutiach domácich i zahraničných súťaží. AVR ako jediná v SR zabezpečuje jednotný výklad Medzinárodných pravidiel volejbalu. Asociácia je spoľahlivým partnerom SFV pri zabezpečovaní chodu volejbalových súťaží na všetkých úrovniach. 

Na svoju činnosť AVR potrebuje samozrejme aj finančné prostriedky. Tie plynú predovšetkým z licenčných poplatkov našich členov. My, členovia AVR, sa týmto obraciame na všetkých priateľov volejbalu z radov podnikateľov so žiadosťou o sponzorský príspevok na činnosť AVR. Za poskytnuté sponzorské príspevky ponúkame spoluprácu a zviditeľnenie mena sponzora na oblečení a ďalšom vybavení slovenských volejbalových rozhodcov na všetkých oficiálnych stretnutiach a samozrejme aj na tejto internetovej stránke.

Identifikačné údaje:

ASOCIÁCIA VOLEJBALOVÝCH ROZHODCOV

Junácka 6

823 80 Bratislava

IČO: 317 942 54

Bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava a. s.

č. účtu: 262 443 0251 / 1100 

 

Prezident AVR – Igor Porvazník

Kontakt

Viceprezident AVR – Juraj Mokrý

Kontakt

Ekonomický úsek AVR – Táňa Vestenická

Kontakt