Diaľkový test 2011

 

Riešenie situácií z volejbalových stretnutí.

 

Test na stiahnutie – len otázky:

 

1. Definuj, v ktorých prípadoch je dotyk hráča s anténkou chybný a rozhodca ho musí odpískať.

Odpoveď: Dotyk hráča s anténkou sa považuje za chybný, ak sa jej hráč dotkne v časti na sieťou (80 cm) počas akcie hrania s loptou.

 

2.  Napíš, aký je postup a signalizácia rozhodcov a čiarových rozhodcov (uveď číslo obrázku z pravidiel) v prípade, že lopta sa dotkne stĺpu na upevnenie siete na strane druhého rozhodcu.

Odpovede:

Čiarový rozhodca: Máva zástavkou a prstom ukazuje na stĺp (obr. 12/4).  

Druhý rozhodca: Zapíska a signalizuje lopta mimo ihriska (obr. 11/15), následne označí družstvo, ktoré urobilo chybu, a zopakuje po prvom rozhodcovi  stranu družstva, ktoré bude podávať (obr. 11/2).

Prvý rozhodca: V tomto prípade nesignalizuje druh chyby, ale iba družstvo, ktoré bude podávať (obr. 11/2).

 

3. Tréner družstva chcel vystriedať hráča v  prerušení hry.  Prvý rozhodca dal zapísknutím pokyn na podanie. Ešte pred samotným podaním hráč s tabuľkou na striedanie vstúpil do zóny striedania a zapisovateľ zvukovým znamením oznámil striedanie. Aký bude postup rozhodcu? 

Odpoveď:   Rozhodca preruší hru, keďže ide o neoprávnenú žiadosť, ktorá zdržala hru potrestá družstvo za zdržiavanie a striedanie nepovolí. 15.11.1.1, 15.11.2, 16.1.

Treba však zdôrazniť, že zapisovateľ napriek vstúpeniu hráča s tabuľkou do zóny striedania po zapísknutí prvého ropzhodcu na podanie už nesmie stlačiť zvukové znamenie!

 

4. Hráčka Poľska č. 2 pokazila podanie, čo znamenalo ôsmy bod pre Holandsko a tým aj technický oddychový čas. Po TTO podávalo družstvo Holandska. Holandský tréner ihneď po podaní vehementne signalizoval smerom k rozhodcom, že Poľky majú chybu v postavení – t.j. že hráčka č. 1 (nahrávačka) „zbieha“ spoza hráčky č. 2 v zóne 1, pričom jednoznačne mala obe nohy bližšie k pravej postrannej čiare ako hráčka č. 2. Druhý rozhodca si však neuvedomil, že je celé družstvo posunuté o jedno postavenie „späť“ a naznačil, že ich postavenie bolo v momente podania správne, pričom sa v rozohrávke pokračovalo a vyhralo ju družstvo Poľska.

a) Aký by mal byť postup rozhodcov, ak si všimnú chybu hneď, t.j. v momente podania?   

b) Môže si druhý rozhodca po skončení rozohrávky overiť postavenie družstva Poľska a po zistení, že naozaj boli posunuté o jedno postavenie a jednoznačne bola počas úderu do lopty chyba v postavení, aj dodatočne zmeniť predchádzajúce rozhodnutie?

Odpovede:  

a) Keďže chybu urobilo prijímajúce družstvo, druhý rozhodca zapíska chybu v postavení, označí hráčky , ktoré chybu spravili a následne po prvom rozhodcovi označí družstvo, ktoré bude podávať.

b) Áno, môže, z dôvodu zachovania „fair playby tak mal upraviť - po ozrejmení svojej chyby prvému rozhodcovi môže opraviť svoje predchádzajúce chybné posúdenie situácie na ihrisku.

Zároveň je potrebné v takejto situácii prostredníctvom kapitánky v hre napomenúť trénera Holandska za nešportové správanie.

 

5. Kapitán družstva, ktorý bol zároveň aj hrajúci tréner družstva, bol vo štvrtom sete zranený a vystriedaný (musel odísť do nemocnice na okamžité ošetrenie). Družstvo nemalo asistenta trénera. Za nového kapitána družstva bol označený hráč č. 1, ktorý však nebol na ihrisku. Za kapitána v hre bol preto označený nahrávač družstva - hráč č. 5. Neskôr v tom istom sete tréner vystriedal hráča č. 5 (kvôli posilneniu obrany družstva) za hráča č. 7. Ako kapitán v hre bol označený hráč č. 4. Družstvo rozohrávku prehralo a na ihrisko sa striedaním vrátil nahrávač – hráč č. 5. Po niekoľkých rozohrávkach hráč č. 5 požiadal o druhý oddychový čas.

a) Povolí rozhodca oddychový čas po žiadosti hráča č. 5? Zdôvodni prečo!

b) V prípade, že sa bude hrať piaty set, ktorý hráč bude prítomný pri žrebovaní?

Odpovede:  V otázke je mierny nesúlad (tréner musel odísť do nemocnice a hneď v tom istom sete vystriedal hráča)

a) Keďže hráč č. 5 nie je kapitán v hre (tým je stále hráč č. 4 a tréner nie je prítomný), nemôže požiadať o oddychový čas (5.1.2,  5.1.2.3), rozhodca ho nepovolí (neoprávnená žiadosť). Len kapitán družstva príchodom na ihrisko automaticky preberá funkciu kapitána v hre.

b) Novým kapitánom družstva bol určený hráč č. 1 (musí to byť v zapísané v poznámke, bude podpisovať na konci stretnutia zápis), takže on bude prítomný aj pri žrebovaní pre piatym setom.

 

6. Označ, ktorý z rozhodcov môže/musí odpískať uvedenú chybu a vždy uveď aj číslo pravidla (vrátane písmena) a číslo dohovoreného znamenia, ktoré rozhodca použije na označenie chyby:

Druh chyby

1R

(A/N)

Číslo pravidla

2R (A/N)

Číslo pravidla

Číslo dohovor. znamenia

lopta sa dotkne anténky na strane druhého rozhodcu

N*

 

A

24.3.2.3

OBR.11/15

hráč sa dotkne anténky nad sieťou počas akcie hrania s loptou na strane prvého rozhodcu

A

23.3.2.3c

N

 

OBR.11/15

hráči prijímajúceho družstva spravili chybu v postavení

N*

 

A

24.3.2.2

OBR.11/13

hráči podávajúceho družstva spravili chybu v postupe

A

23.3.2.3a

N

 

OBR.11/13

hráči podávajúceho družstva spravili chybu v postavení

A

23.3.2.3a

N

 

OBR.11/13

hráč prijímajúceho družstva stojí v momente úderu do lopty mimo ihriska

N*

 

A

24.3.2.2

OBR 11/22

dokončený útočný úder predného hráča z prednej zóny po nahrávke libera prstami v prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete)

A

23.3.2.3 e

N

 

OBR 11/21

dokončený útočný úder zadného hráča zo zadnej zóny po nahrávke libera prstami z prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete)

A

23.3.2.3 e

N

 

OBR 11/21

dokončený útočný úder libera z prednej zóny (lopta v momente dotyku pri útočnom údere je celým objemom nad úrovňou horného okraja siete)

A

23.3.2.3.d

A

23.3.2.4

OBR 11/21

uskutočnený blok zadného hráča

A

23.3.2.3g

A

23.3.2.4

OBR11/12

hranie v priestore súpera nad sieťou

A

23.3.2.3 c

N

 

OBR 11/20

prelet lopty spodným priestorom preletu

A

23.3.2.3 f

N

 

OBR 11/22

* V týchto situáciách môže chybu odpískať aj prvý rozhodca, hoci to nie je priamo uvedené v pravidlách. Každopádne je vhodnejšie, keď takúto chybu odpíska druhý rozhodca, ktorý je za to priamo zodpovedný.

 

7. Družstvo uviedlo do zoznamu hráčov v zápise o stretnutí dve liberá. V druhom sete bolo jedno z nich vylúčené (bolo v tom momente na ihrisku).

a) Môže ho hneď vymeniť/zmeniť druhé libero alebo musí ísť na ihrisko pôvodný vymenený hráč, prebehnúť jedna rozohrávka a až následne môže dôjsť k výmene?

b) V prípade, že sa druhé libero zraní a nemôže pokračovať v hre, môže tréner požiadať o menovanie nového libera?      

c) Aká by bola odpoveď na otázku b), ak by bolo prvé libero v druhom sete diskvalifikované?

Odpovede: 

a) Áno, môže ho vymeniť druhé libero (casebook 5.5).

b) Nie, musí pokračovať v hre len s jedným liberom.

c) Nie, musia pokračovať v hre bez libera.