Podklady a informácie k sezóne 2011/2012

 

Posledná aktualizácia: 15. 8. 2011 10:18

 

Milá kolegyňa, milý kolega,

 

 

mailom si okrem tohto sprievodného listu dostal aj:

 

·         adresár všetkých členov AVR aktuálny k dnešnému dňu

·         rozdelenie členov AVR na jednotlivé semináre, resp. školenia počas leta 2011 - spresnenie

 

 

1.) PRIHLÁŠKA:

 

Ak chceš byť zaradený(á) do súťažného ročníka 2011-2012, je potrebné obratom poslať potvrdenie elektronicky, alebo poštou, že tvoje údaje uvedené v zaslanej databáze členov AVR sú pravdivé, ALEBO poslať ZVÝRAZNENÉ KOREKCIE nepravdivých údajov Úseku evidencie (Miroslavovi Sarkovi) A ZÁROVEŇ AJ členovi P‑AVR povereného vedením tvojej oblasti najneskôr do 11.7.2011 !!!

 

Potvrdenie sa bude považovať ako prihláška do súťažného ročníka 2011‑2012 !!!

 

Za neskoré poslanie potvrdenia (po 11.7.2011) bude poplatok 10 €. (pri potvrdení poslanom poštou bude rozhodovať pečiatka pošty)

 

 

Zároveň je potrebné, aby si mi do odpovedného mailu pridal alebo poštou poslal klauzulu: „Týmto mailom potvrdzujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely evidencie členov AVR“

 

 

Takže keď to zhrniem, tvoj odpovedný mail alebo list by mal obsahovať tieto tri vety:

 

1.    prihlasujem / neprihlasujem sa do súťažného ročníka 2011-2012

2.    všetky moje údaje sú pravdivé / napísať opravené nepravdivé údaje

3.    veta o súhlase so spracovaním osobných údajov

 

Kontakty na vybraných členov AVR:

 

·         Prezident AVR         Bc. Igor Porvazník, Limba 14, 059 84 Výšné Hágy

                                                e-mail: porvaznik@hagy.sk; i.porvaznik@gmail.com

·         Úsek evidencie       Miroslav Sarka, Pifflova 5, 851 01 Bratislava 5

                         e-mail: miroslav.sarka@gmail.com

·         Úsek vzdelávania               Ing. Fedor Hnát, Jilemnického 23/25, 036 01 Martin

                         e-mail: fhnat@trinet.sk; fehnat@gmail.com 

·         Vedúci BAO             Ing. Igor Schimpl, Budatínska 20, 851 06 Bratislava 5

                         e-mail: igor.schimpl@centrum.sk

·         Vedúci ZSO              PaedDr. Jozef Matúš, Vinohradská 6, 941 06 Komjatice

                         e-mail: jozef_matus@gymparnr.edu.sk, jozef.matus@post.sk

·         Vedúci SSO              Ing. Fedor Hnát, Jilemnického 23/25, 036 01 Martin

                         e-mail: fhnat@trinet.sk; fehnat@gmail.com

·         Vedúci VSO              RNDr. Peter Höger, ul. 1. mája 3/563, 064 01 Stará Ľubovňa

                         e-mail: phoger@yahoo.com; peter.hoger@gmail.com

 

 

2.) SEMINÁR, resp. ŠKOLENIE:

·         Predsezónne semináre, resp. školenia sa uskutočnia v auguste a septembri – rozdelenie je možné nájsť kliknutím na rozdelenie členov AVR na jednotlivé semináre, resp. školenia počas leta 2011

 

 

3.) LICENČNÉ POPLATKY pre súťažný ročník 2011-2012:

Pre súťažný ročník 2011-2012 platia nasledovné nezmenené licenčné poplatky:

licencia AM                                                                           55 €

licencia A                                                                              40 €

licencia B                                                                              30 €

licencia C – noví rozhodcovia – školenie august 2011          0 €  (licencia v cene školenia)

licencia C – ostatní                                                               17 €

licencia D – člen (nie dôchodca)                                            7 €

licencia D – člen (dôchodca)                                                  2 €

 

 

Licenčný poplatok pre súťažný ročník 2011-2012, ako aj všetky podlžnosti voči AVR (poplatky za redelegácie, pokuty) je potrebné uhradiť do termínu 1. dňa účasti na seminári, resp. školení, na ktorý si zaradený(á) – netýka sa novo-vyškolených rozhodcov.

Termín uhradenia licencie C je do 1. dňa účasti na oblastnom seminári, doklad o úhrade licenčného poplatku treba odovzdať vedúcemu oblastného seminára – vedúcemu oblasti.

Termín uhradenia licencie D je do 31.7.2011, doklad o úhrade licenčného poplatku treba odovzdať vedúcemu oblasti.

 

Tí, ktorí ste zaradení na školenie ako adepti na postup do vyššej rozhodcovskej triedy, je potrebné zaplatiť licenčný poplatok vo výške vašej terajšej licencie. Ak úspešne absolvujete školenie a budete zaradení do vyššej licencie, následne bude treba doplatiť rozdiel vyššieho licenčného poplatku. Zároveň vám chcem pripomenúť, že poplatok za školenie je 15 € a zaplatenie tohto poplatku je potrebné tiež uhradiť do termínu 1. dňa účasti na školení.

Doklad o zaplatení licenčného poplatku a všetkých podlžností voči AVR (ak nejaké máš), budeš MUSIEŤ ODOVZDAŤ v 1. deň začiatku seminára, resp. školenia PRI PREZENTÁCII !!!

Ak tak neurobíš, NEBUDEŠ SA MÔCŤ ZÚČASNIŤ seminára, resp. školenia !!!

Zaplatiť licenčný poplatok na seminári, resp. školení NEBUDE MOŽNÉ !!!

ABSOLVOVANIE seminára, resp. školenia JE PODMIENKOU pre zaradenie do zoznamu rozhodcov pre nasledujúci súťažný ročník 2011-2012!!!

 

SPôSOBY ÚHRADY licenčného poplatku pre súťažný ročník 2011-2012,  poplatkov za redelegácie a pokuty:

·         Na účet AVR:

Ø  č. 262 443 0251/1100 (názov účtu: AVR, Junácka 6, 832 80 Bratislava)

·         Poštovou poukážkou typu U

Ø  Variabilný symbol platby (VS):     201112

Ø  Špecifický symbol platby (ŠS):     číslo preukazu rozhodcu = číslo licencie

Ø  Konštantný symbol platby (KS):   0308

Ø  Správa pre prijímateľa:                meno a priezvisko

PODMIENKY PRE ÚČAST NA SEMINÁRI, resp. ŠKOLENÍ:

v  dokladovanie zaplateného licenčného poplatku pre súťažný ročník 2011-2012 pri prezentácii aj s odovzdaním dokladu alebo jeho kópie vedúcemu seminára, resp. školenia

v  dokladovanie zaplatených všetkých podlžností voči AVR (poplatkov za redelegácie a pokút), ak nejaké máš, pri prezentácii aj s odovzdaním dokladov alebo ich kópií vedúcemu seminára, resp. školenia (aktuálny prehľad poplatkov za redelegácie v súťažnom ročníku 2010-2011 nájdeš na stránke AVR: www.avr-sr.sk).

 

V neposlednom rade by som chcel upozorniť na pravidelné kontrolovanie funkčnej MAILOVEJ SCHRÁNKY, lebo SK SVF bude všetky dokumenty (úradné oznamy) posielať IBA elektronickou poštou !!!

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE AVR:

 

      všetky publikované dokumenty AVR nájdeš na stránke AVR: www.avr-sr.sk

      všetky dôležité informácie a úradné oznamy týkajúce sa súťaží SVF nájdeš na stránke SVF: www.svf.sk

      oficiálnym bielym rozhodcovským tričkom je tričko značky MARER – tričko značky Hi-Tec môžeš používať len na letných seminároch, resp. školeniach, alebo na prípravných letných turnajoch

      v prípade informácií pre záujemcov o školenie rozhodcov III. triedy (licencie C – nových rozhodcov), i v prípade informácií pre záujemcov o školenie zapisovateľov – kontaktuj hociktorého člena Prezídia AVR.

      v prípade záujmu o nákup materiálu AVR zoznam materiálu, veľkosti i ceny k dispozícii na stránke AVR (cenník materiálu).

      do databázy členov AVR je potrebné uviesť IBA adresu trvalého bydliska, resp. adresu prechodného bydliska

      pri vyúčtovaní cestovných náhrad pri prechodnej adrese je potrebný doklad potvrdený príslušnými orgánmi

 

V mene Prezídia AVR si dovoľujem zapriať ti pekné leto, úspešné zvládnutie seminára, resp. školenia i nasledujúceho súťažného ročníka 2010-2011.

 

Miroslav Sarka

Úsek evidencie AVR, zástupca AVR v SK SVF

 

 

Zoznam dokumentov na stiahnutie:

·         Sprievodný list (*.doc)
·         Rozdelenie na semináre a školenie (*.doc) - aktualizované
·         Kontaktné údaje rozhodcov licencií AM, A, B, C a D (*.exc)
·         Návrh na zoznamy rozhodcov 2011/2012 – predbežný (pdf)
·         Hodnotenie rozhodcov 2010/2011 AM, A a B – bolo zaslané mejlom všetkým rozhodcom